Przedszkole Samorządowe nr 1
Strona głowna  /  Dyżur wakacyjny
Dyżur wakacyjny

 

Planowany termin dyzuru wakacyjnego

w roku szkolnym 2019/2020

 

 Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 1 w Myślenicach informuje,  iż w roku szkolnym 2019/2020 przedszkole pełni dyżur wakacyjny w  okresie od 01 do 24 lipca 2020r.  Od 27 lipca do 31 sierpnia przedszkole będzie zamknięte.

Regulamin organizacji dyżuru wakacyjnego dla publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Myślenice znajduje się  w Załączniku nr 1 do  Zarządzenia Nr 247/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 24 września 2019 r., który można przeczytać na poniższej stronie internetowej:

 https://bip.malopolska.pl/umigmyslenice,a,1679815,zarzadzenie-nr-247-2019-burmistrza-miasta-i-gminy-myslenice-z-dnia-24-wrzesnia-2019-roku-w-sprawie-r.html

 

 

 

Zapisy na dyżur wakacyjny  w Przedszkolu Samorządowym nr 1

w okresie od 01.07.2020 do 24.07.2020

 

Zasady ogólne:

 1. Z dyżuru wakacyjnego mogą skorzystać wyłącznie dzieci uczęszczające do przedszkoli w Gminie Myślenice.
 2. Jeśli rodzic/opiekun prawny zapisuje dziecko do więcej niż jednej placówki, wypełnia wniosek do każdego przedszkola oddzielnie.
 3. Pierwszeństwo w przyjęciu na dyżur wakacyjny mają dzieci uczęszczające  do Przedszkola Samorządowego nr 1 w Myślenicach, a następnie dzieci z innych przedszkoli, które mogą być przyjęte tylko w przypadku wolnych miejsc.
 4. Grupa przedszkolna nie może liczyć  mniej niż 10 dzieci i nie więcej niż 25 dzieci.
 5. Przewiduje się 12 miejsc dla dzieci od 3-6  lat (liczba dzieci uwarunkowana jest wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego)  lub  zorganizowanie grupy liczącej  25 dzieci (w przypadku zniesienia wymogów sanitarnych).
 6. Z dyżuru wakacyjnego mogą korzystać tylko dzieci, których obydwoje rodzice pracują i w tym okresie nie korzystają z urlopu (np. wypoczynkowego,  macierzyńskiego, wychowawczego itp.). Zgodnie z art. 31 Konwencji o Prawach Dziecka, rodzice powinni uwzględnić prawo dziecka do wypoczynku i czasu wolnego poprzez zaplanowanie mu przerwy wakacyjnej.
 7. Zapisy na dyżur wakacyjny prowadzone, będą od dnia 25.05.2020 do 10.06.2020 godz. 15:00
 8. Wnioski wraz z załącznikami można pobrać  w przedszkolu  (będą dostępne w korytarzu wejściowym) lub na prośbę rodzica, mogą być przesłane pocztą elektroniczną na podany adres e-mail.
 9. Podstawą przyjęcia dziecka na dyżur wakacyjny jest złożenie w terminie do 10.06.2020 Karty zapisu dziecka  na dyżur wakacyjny  wraz z załącznikami: Oświadczenie matki/opiekunki prawnej dziecka, Oświadczenie ojca/opiekuna prawnego dziecka, Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola. 
 10. Kartę wraz  z załącznikami  należy  złożyć w zaklejonej kopercie do skrzynki  w przedszkolu.
 11. W przypadku większej liczby dzieci chętnych na dyżur niż liczba miejsc dostępnych w przedszkolu, o przyjęciu dziecka decydować będzie kolejność zgłoszeń, tj. data złożenia „Karty zapisu dziecka na dyżur wakacyjny” potwierdzona podpisem rodzica.
 12. Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu w okresie dyżuru wakacyjnego  przyjmowane są z góry do  dnia 6 lipca 2020r.,  po uprzednim uzyskaniu informacji o wysokości naliczonej opłaty.
 13. Brak uiszczenia opłaty we wskazanym terminie oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu i skutkuje skreśleniem dziecka z dyżuru wakacyjnego.

 

 

 

HARMONOGRAM DYŻURU WAKACYJNEGO W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 W PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLACH I ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MYŚLENICE

 

LP

Nazwa placówki oświatowej

Miesiąc dyżuru

 

Liczba

oddziałów

Liczba

 dzieci

lipiec

sierpień

1

Przedszkole Samorządowe Nr  1 w Myślenicach, ul. 3 Maja 98

01-24-07.2020 r.

-

1

25

2

Przedszkole Samorządowe Nr 2  w Myślenicach, ul. K. Wielkiego 123

remont pomieszczeń

 

 

 

3

Przedszkole Samorządowe Nr 3  w Myślenicach, ul. Lipowa 2a

01 -10.07.2020 r.

-

1

25

4

Przedszkole Samorządowe Nr 4  w Myślenicach, ul. B. Joselewicza 1

-

03-31.08.2020 r.

3

75

5

Przedszkole Samorządowe Nr 5  w Myślenicach, ul. Niepodległości 50

01 -31.07.2020 r.

-

1

25

6

Przedszkole Samorządowe Nr 6  w Myślenicach, ul. Ogrodowa 7

01-31.07.2020 r.

-

3

75

7

Przedszkole Samorządowe Nr 7  w Myślenicach, ul. K. Wielkiego 20

-

13-31.08.2020 r.

1

25

8

Przedszkole Samorządowe Nr 8  w Myślenicach, ul. S. Batorego 1a

-

03-31.08.2020 r.

3

75

9

Przedszkole Samorządowe w Bęczarce, Bęczarka 104

01-17.07.2020 r.

-

1

25

10

Przedszkole  Samorządowe w Borzęcie, Borzęta 368

-

03-31.08.2020 r.

1

25

11

Przedszkole  Samorządowe w Bysinie, Bysina 284

-

17-31.08.2020 r.

1

25

12

Przedszkole Samorządowe w Drogini, Droginia 20

01-17.07.2020 r.

-

1

25

13

Przedszkole Samorządowe w Głogoczowie, Głogoczów 297

-

03-31.08.2020 r.

2

50

14

Przedszkole Samorządowe  w Jaworniku, Jawornik 172

01-31.07.2020 r.

-

2

50

15

Przedszkole Samorządowe w Jasienicy, Jasienica 48

01-17.07.2020 r.

-

1

25

16

Przedszkole Samorządowe w Osieczanach, Osieczany 100

-

03-31.08.2020 r.

1

25

17

Przedszkole Samorządowe w Trzemeśni, Trzemeśnia 306

-

03-31.08.2020 r.

2

50

18

Szkoła Podstawowa Nr 4 w Myślenicach  oddział przedszkolny, ul. Zdrojowa 16a

-

03-31.08.2020 r.

1

25

19

Szkoła Podstawowa Nr 6 w Myślenicach oddział przedszkolny, ul. Chełm 67

01-14.07.2020 r.

-

1

25

20

Szkoła Podstawowa w Jaworniku oddział przedszkolny, Jawornik 293

01-14.07.2020 r.

-

1

25

21

Szkoła Podstawowa w Krzyszkowicach oddział przedszkolny, Krzyszkowice 368

-

03-31.08.2020 r.

2

50

22

Szkoła Podstawowa w Polance oddział przedszkolny, Polanka 71

-

13-31.08.2020 r.

1

25

23

Szkoła Podstawowa w Porębie oddział przedszkolny, Poręba 16

01-17.07.2020 r.

-

1

25

24

Szkoła Podstawowa w Zasani oddział przedszkolny, Zasań 91

01-17.07.2020 r.

-

1

25

25

Szkoła Podstawowa w Zawadzie oddział przedszkolny, Zawada 24

01-17.07.2020 r.

-

1

25

 

Myślenice:  dnia 2 kwietnia 2020 r.

 


Ostatnia aktualizacja: 2020-05-19