Przedszkole Samorządowe nr 1
Strona głowna  /  Kontakt
ZAPISY DO PRZEDSZKOLA
 
 
 

Harmonogram naboru dzieci do przedszkola na rok szkolny 2020/2021

 

Do dnia 21 lutego 2020r. przyjmowane są deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolenego w roku szkolnym 2020/2021 - dotyczy dzieci uczęszczających do przedszkola.

 

Rekrutacja  na rok szkolny 2020/2021 prowadzona jest w formie elektronicznej:

 

 1. Od  02  marca 2020r.  od godz. 9:00 do dnia 19 marca 2020r. do godz. 15:00 dostępne, będą elektroniczne Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola na stronie https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/myslenice. Wniosek należy wypełnić zgodnie ze wskazówkami systemu " Nabór Vulcan".
 2. Wygenerowany, wydrukowany i podpisany przez obojga rodziców Wniosek  wraz z załącznikami  (oświadczenia potwierdzające spełnienie kryteriów) należy złożyć  w wersji papierowej wyłącznie do przedszkola pierwszwgo wyboru  w terminie do 19 marca 2020r do godz. 15:00.

Załączniki do Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola (potwierdzające spełnienie kryteriów):

 • Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
 • Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, rodzeństwa kandydata,
 • Oświadczenie o samotnym wychowywaniu,
 • Dokument poświadczający objęcie kandydata pieczą zastępczą,
 • Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów potwierdzjące wybór przedszkola pierwszego wyboru
 • Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o podleganiu kandydata obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego,
 • Potrwierdzenie zatrudnienia przez pracodawcę, potwierdzenie uczenia się w systemie stacjonarnym, elektroniczny wydruk lub odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji  o działalności gospodarczej, zaświadczenie z KRUS o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników,
 • Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o uczęszczaniu  rodzeństwa kandydata do przedszkola,
 • Oświadczenie o wysokości dochodu na osobę w rodzinie kandydata,
 • Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunówo czasie pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin: do 7 godzin dziennie , powyżej 7 godzin dziennie.

Oświadczenia  można  pobrać  ze strony  systemu elektronicznego  Vulcan.

 1. Dnia 7 kwietnia 2020r. o godz. 15:00 zostaną podane do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
 2. Od  08  kwietnia 2020r godz. 9:00 do 16 kwietnia 2020r. do godz. 15:00 Rodzice potwierdzają wolę przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.
 3. Dnia 17 kwietnia  2020r.  godz. 15:00 Przedszkole podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021

Kryteria ustawowe

Wartość punktu

Wielodzietność rodziny kandydata (3 i więcej dzieci)

500

Niepełnosprawność kandydata

500

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

500

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

500

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

500

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

500

Objęcie kandydata pieczą zastępczą (rodziny zastępcze)

500

Kryteria organu prowadzącego

Wartość kryterium

w punktach

Przedszkole pierwszego wyboru

100

Kandydat podlega obowiązkowi odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego

30

Do przedszkola uczęszcza rodzeństwo kandydata

15

Dwóch rodziców pracujących albo uczących się w systemie stacjonarnym

20

Dochód na osobę w rodzinie

10

Czas pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie.

Do 7 godzin dziennie

Powyżej 7 godzin dziennie

 

12

20

Zamieszkanie w odległości 2 km od wybranego przedszkola

10

 

W ciągu roku szkolnego dzieci przyjmowane są tylko w przypadku wolnych miejsc.

Do oddziału integracyjnego przyjmowane są dzieci  posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjlanego

z następujacymi zburzeniami:

 • niepełnosprawnie intelektualnie  w stopniu lekkim,
 • niepełnosprawne ruchowo (bez konieczności używania wózków), w tym z afazją,
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
 • z zaburzeniami rozwojowymi,
 • niedowidzące
 • niedosłyszace.

Na rok szkolny 2020/2021 przedszkole dysponuje tylko jednym miejscem dla dziecka posiadającego  orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

 


Wyniki postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021

 

Lista kandydatów przyjetych

Liczba wolnych miejsc:  0

 

Jednostka: Przedszkole Samorządowe nr 1 w Myślenicach

Grupa: B 3-4 latki
 

Jednostka: Przedszkole Samorządowe nr 1 w Myślenicach

Grupa: A 5-6 latki

 

 

 

 

 

Rekrutacja

Przedszkole Samorządowe nr 1


3 Maja 98
32-400 Myślenice

12 272 06 73
ps1myslenice@wp.pl
Formularz kontaktowy
Imię i Nazwisko
Adres e-mail
Treść