Przedszkole Samorządowe nr 1
Strona głowna  /  Dokumenty
Dokumenty

UBEZPIECZNIE OD NNW

 

Ogólne warunki ubezpieczenia PZU Szkolne:

https://www.pzu.pl/_fileserver/item/1519090

 

Informacja o dystrybutorze:

Agent ubezpieczeniowy

Anna Włoch

   
 

Firma agenta ubezpieczeniowego

AGENT UBEZPIECZENIOWY ANNA WŁOCH     

 

 

Adres siedziby agenta ubezpieczeniowego

 

Ul.Łokietka 12
32-400 Myślenice

 

 

Nr wpisu do rejestru pośredników ubezpieczeniowych

11128317/A

 

 

Sposób prowadzenia wpisu do rejestru pośredników ubezpieczeniowych

Wpis do rejestru pośredników ubezpieczeniowych prowadzony jest przez Komisję Nadzoru Finansowego, Plac Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa

 

Informacje o agencie ubezpieczeniowym dostępne są pod adresem:
https://rpu.knf.gov.pl/

Na wyświetlonym formularzu należy wypełnić co najmniej 2 pola zawierające dane agenta ubezpieczeniowego

 

 

 

Agent ubezpieczeniowy działa w imieniu i na rzecz

 • Powszechny  Zakład Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa
 • Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa

Infolinia dla klientów 801 102 102

Poza zakładami ubezpieczeń wymienionymi powyżej agent nie prowadzi działalności na rzecz innych
zakładów ubezpieczeń

 

 

Charakter wynagrodzenia

Wynagrodzenie agenta ubezpieczeniowego w związku z proponowaną umową ubezpieczenia ma charakter prowizyjny

 

 

Możliwość złożenia reklamacji, wniesienia skargi oraz pozasądowego rozwiązywania sporów

 1. Reklamację, skargę lub zażalenie składa się w każdej jednostce PZU SA/PZU Życie SA obsługującej klienta.
 2. Reklamacja, skarga lub zażalenie mogą być złożone w formie:
 1. pisemnej – osobiście albo przesyłką pocztową w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe;
 2. ustnej – telefonicznie, na przykład dzwoniąc pod numer infolinii 801-102-102, albo osobiście do protokołu podczas wizyty
  w jednostce, o której mowa w ust. 1;
 3. elektronicznej – wysyłając e-mail na adres reklamacje@pzu.pl lub wypełniając formularz na www.pzu.pl.
 1. PZU SA/PZU Życie SA rozpatruje reklamację, skargę lub zażalenie i udziela na nie odpowiedzi, bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania, z zastrzeżeniem ust. 4.
 2. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji, skargi lub zażalenia i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa w ust. 3, PZU SA/PZU Życie SA przekazuje osobie, która złożyła reklamację, skargę lub zażalenie informację, w której:
  1. wyjaśnia przyczynę opóźnienia;
  2. wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy;
  3. określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji, skargi lub zażalenia i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji, skargi lub zażalenia.
 3. Odpowiedź PZU SA/PZU Życie SA na reklamację, skargę lub zażalenie zostanie dostarczona osobie, która je złożyła, w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji, z tym że odpowiedź można dostarczyć pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek osoby, która złożyła tę reklamację, skargę lub zażalenie.
 4. Osobie fizycznej, która złożyła reklamację przysługuje prawo wniesienia do Rzecznika Finansowego wniosku dotyczącego:
 1. nieuwzględnienia roszczeń w trybie rozpatrywania reklamacji;
 2. niewykonania czynności wynikających z reklamacji rozpatrzonej zgodnie z wolą tej osoby w terminie określonym w odpowiedzi na tę reklamację.
 1. Reklamacje, skargi i zażalenia rozpatrywane są przez jednostki organizacyjne PZU SA, które są właściwe ze względu na przedmiot sprawy.
 2. Reklamacje uregulowane są w ustawie o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym oraz w ustawie o dystrybucji ubezpieczeń.
 3. PZU SA/PZU Życie SA przewiduje możliwość pozasądowego rozwiązywania sporów.
 4. Podmiotem uprawnionym w rozumieniu ustawy o pozasądowym rozpatrywaniu sporów konsumenckich, właściwym dla PZU SA/PZU Życie SA do pozasądowego rozpatrywania sporów, jest Rzecznik Finansowy, którego adres strony internetowej jest następujący: www.rf.gov.pl.
 5. Ubezpieczającemu, ubezpieczonemu i uprawnionemu z umowy ubezpieczenia, będącemu konsumentem, przysługuje prawo zwrócenia się o pomoc do Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumenta.
 6. W przypadku umowy zawieranej za pośrednictwem Internetu, konsument ma prawo skorzystać z pozasądowego sposobu rozstrzygania sporów i złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów (Platforma ODR) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. - adres: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Za działanie Platformy ODR odpowiada Komisja Europejska. Adres poczty elektronicznej do kontaktu z PZU SA to: reklamacje@pzu.pl.

 

 

 

Obszar działania: Polska

 

 

 

PROCEDURA POBYTU DZIECKA

 W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 1 W MYŚLENICACH

OD DNIA 01.09.2020W OKRESIE PANDEMII KORONAWIRUSA COVID-19

 

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.),
 2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.   w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U.  z  2003 Nr 6 poz. 69 z póź.zm.).
 3. Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020 r. (IV aktualizacja) dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567).
 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze. zm.).

 

Postanowienia ogólne

 1. Celem niniejszej procedury jest ustalenie sposobu postępowania w celu zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pobytu dzieci w Przedszkolu Samorządowym nr 1, zminimalizowania zagrożenia zakażenia   koronawiruem COVID-19.
 2. Niniejsza procedura dotyczy wszystkich dzieci, rodziców/prawnych opiekunów oraz pracowników Przedszkola Samorządowego nr 1 w Myślenicach przebywających na terenie przedszkola w trakcie trwania pandemii koronawirusa COVID-19.

 

Organizacja pobytu dziecka

 1. Do przedszkola może uczęszczać tylko dziecko zdrowe bez objawów chorobowych.
 2. Dzieci z  objawami chorobowymi np. katar, kaszel, gorączka nie należy przyprowadzać do przedszkola.
 3. Dzieci z objawami infekcji wirusowej, chorób skórnych oraz objawów sugerujących chorobę zakaźną nie mogą uczęszczać do przedszkola.
 4. Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w przedszkolu, rodzic/prawny opiekun zobowiązany jest do przekazania dyrektorowi istotnych informacji o stanie zdrowia dziecka.
 5. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych nauczyciel może zmierzyć  temperaturę dziecku, po uzyskaniu zgody rodzica na pomiar temperatury ciała dziecka za pomocą termometru bezdotykowego.  

 

Zasady przyprowadzania i odbierania dziecka do przedszkola

 1. Dzieci do przedszkola, mogą być przyprowadzone/odbierane przez osoby zdrowe: rodziców/prawnych opiekunów lub upoważnione osoby.
 2. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.
 3. Rodzice/opiekunowie prawni, osoby upoważnione  muszą zabezpieczyć się w środki ochrony osobistej podczas przybywania w budynku przedszkola (maseczki zakrywające usta i nos).
 4. Po wejściu do przedszkola rodzice/prawni opiekunowie muszą zdezynfekować ręce.
 5. Rodzice/opiekunowie  wraz z dzieckiem sygnalizują dzwonkiem swoje przybycie do przedszkola. Dzieci są przyjmowane przez pracownika przedszkola.
 6. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z podmiotu mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący  1,5 m.
 7. Ze względów na zapobieganie rozprzestrzeniania się koronawirusa zaleca się  nie wchodzenie do wspólnej przestrzeni przedszkola (szatnia, korytarz,) wówczas dzieci będą odbierane/wydawane rodzicom przez pracownika przedszkola.
 8. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do holu przedszkola z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 1,5-2 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 9. W  korytarzu wejściowym podczas przyprowadzania/odbioru dzieci może przebywać tylko jeden rodzic z dzieckiem.  Pozostali rodzice oczekują przed budynkiem przedszkola w odległości   1,5 m. od osób oczekujących  na wejście do przedszkola.
 10.  W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego w placówce rodzic /opiekun za zgodą dyrektora przedszkola może przebywać na terenie placówki z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoba zdrowa, w której domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych) oraz  zachowująca dystans społeczny.
 11. W szatni może przebywać tylko 1 dziecko ze swoim rodzicem/prawnym opiekunem.
 12. Rodzice/prawni opiekunowie, osoby upoważnione  mogą poruszać się  w przedszkolu w wyznaczonym ciągu komunikacyjnym. Mają bezwzględny zakaz wchodzenia do sal.
 13. Dziecko po przyjściu do przedszkola powinno umyć ręce zgodnie z instrukcją mycia rąk.
 14. Należy przestrzegać zadeklarowanego czasu pobytu dziecka.
 15. W związku z koniecznością dezynfekcji sprzętów i urządzeń ogrodowych nie wskazane jest przebywanie z dzieckiem na placu zabaw, po odebraniu dziecka z przedszkola.

Organizacja opieki w przedszkolu

 1. Jedna grupa dzieci, będzie przebywać w wyznaczonej i stałej sali, która przynajmniej raz na godzinę będzie wietrzona.
 2. Do grupy przyporządkowani, będą ci sami nauczyciele i pomoce nauczyciela.
 3. Nauczyciele i opiekunowie między sobą powinni zachować dystans społeczny wynoszący minimalnie 1,5 m.
 4. W grupie może przebywać maksymalnie 25 dzieci. Liczba dzieci w grupie integracyjnej powinna wynosić nie więcej niż 20, w tym nie więcej niż 5 dzieci niepełnosprawnych.
 5. Sale zabaw, będą wyposażone  zabawki, przedmioty, sprzęty, które można skutecznie dezynfekować.
 6. Układanki dydaktyczne, puzzle, gry planszowe, książki  po użyciu przez dzieci będą odkładane do wyznaczonego miejsca min. na okres 3 dni.
 7. Dzieci  nie powinny przynosić ze sobą do przedszkola żadnych niepotrzebnych przedmiotów i zabawek. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami  edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach opiekunowie powinni zapewnić, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast rodzice/opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie/pranie/dezynfekcję zabawki.
 8. Przy organizacji odpoczynku, należy zachować dystans między dziećmi.

 

Higiena

 1. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do przestrzegania zasad higieny  i profilaktyki, w tym w szczególności:
 1. wyjaśniać dzieciom jakie zasady obowiązują w przedszkolu i dlaczego zostały wprowadzone;
 2. systematycznie przypominać  dzieciom obowiązujące w przedszkolu zasady bezpieczeństwa i higieny;
 3. przypominać dzieciom etapy mycia rąk,  zgodnie z obowiązującą instrukcją;
 4. zwracać uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce z użyciem ciepłej wody  i mydła, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z  zajęć  na powietrzu, z placu zabaw;
 5. wdrażać dzieci do stosowania ochrony podczas kichania i kaszlu, zasłaniania ust  i nosa;
 6. wdrażać dzieci do unikania dotykania twarzy: oczu, nosa i ust oraz unikania wkładania przedmiotów, zabawek, placów do ust;
 7. zachęcać dzieci do zachowania odpowiedniego dystansu pomiędzy sobą;
 1. Spożywanie posiłków odbywać się będzie  z przestrzeganiem zasad higieny. Dzieci będą spożywać posiłki w jadalni i sali. Przed  i po posiłkach stoliki i krzesełka będą dezynfekowane.
 2. Dzieci,  będą mogły korzystać z wody do picia tylko  pod nadzorem opiekuna.

 

Pobyt na powietrzu

 1. Dzieci mogą przebywać na świeżym powietrzu wyłącznie  na terenie przedszkola: plac zabaw.
 2. Na placu zabaw grupy, będą wychodzić rotacyjnie. Należy zachować wymaganą odległość między grupami oraz od osób trzecich.
 3. Sprzęt na placu zabaw, będzie  regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany po użyciu.
 4. Sprzęt  nieużywany, będzie  zabezpieczony  przed użytkowaniem taśmą.

 

 Postępowanie w przypadku  wystąpienia u dziecka objawów choroby COVID-19

 1. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że dziecko jest chore i może zarażać inne dzieci, dyrektor ma prawo nie wpuścić  dziecka do placówki, a rodzica poprosić o zabranie dziecka do domu i skontaktowanie się z lekarzem.
 2. W trakcie pobytu  dziecka w przedszkolu w przypadku zaobserwowania, wystąpienia  lub zgłoszenia przez dziecko niepokojących objawów chorobowych, złego samopoczucia należy odizolować dziecko od grupy, do wyznaczonego pomieszczenia lub wyznaczonego obszaru, poinformować telefonicznie rodzica/prawnego opiekuna o stanie zdrowia dziecka i niezwłocznie poprosić  o jego odbiór z przedszkola.
 3. Podczas pobytu w izolatorium, opiekę nad dzieckiem sprawuje wytypowany przez dyrektora pracownik przedszkola, który kontroluje stan zdrowia dziecka i sprawdza temperaturę dziecka.
 4. Jeżeli stan zdrowia dziecka pogarsza się, przed przybyciem jego rodzica/prawnego opiekuna Dyrektor przedszkola wzywa pogotowie ratunkowe i przekazuje informacje na temat stanu zdrowia dziecka.
 5. W przypadku stwierdzenia wystąpienia u dziecka choroby koronawirus COVID-19 lub jej podejrzenia rodzice/opiekunowie prawni dziecka zobowiązani są do poinformowania Dyrektora placówki o zachorowaniu dziecka, celem zapobiegania rozpowszechniania się choroby i podjęcia odpowiednich działań.
 6. Dyrektor kontaktuje się z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną  w Myślenicach, ustala listę osób przebywających w tym samym czasie            w części/częściach przedszkola, w których przebywało dziecko podejrzane o zakażenie i stosuje się do  zaleceń i wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.
 7. W przypadku, wystąpienia u dziecka  koronawirusa  Dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym i Powiatową stacją Sanitarno- Epidemiologiczną może podjąć decyzję o zamknięciu przedszkola w celu przeprowadzenia dekontaminacji pomieszczeń i przedmiotów.
 8. Obszar, w którym przebywało zakażone dziecko należy poddać gruntownemu sprzątaniu i dezynfekcji.

 

Postanowienia końcowe

 1. Osoby trzecie (tylko osoby zdrowe) mogą przebywać  w przedszkolu tylko w uzasadnionych przypadkach  oraz przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności – osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk.
 2. Przedszkole zapewnia niezbędne środki bezpieczeństwa, jednak nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przypadki zakażenia  koronawirusem  - COVID 19.
 3. Niniejsza Procedura obowiązuje od dnia 01 września 2020 r.

 

 

 

 


Ostatnia aktualizacja: 2020-09-28