To takie proste!
Przedszkole Samorządowe nr 1
Strona głowna  /  Dokumenty
Dokumenty

 

PORADNIK DLA RODZICA DZIECKA UCZESZCZAJĄCEGO  DO PRZEDSZKOLA W OKRESIE PANDEMII KORONAWIRUSA  COVID-19

 

 

INFORMACJE OGÓLNE

 

 1. Rodzic po wejściu do przedszkola musi zdezynfekować ręce ze względu na bezpieczeństwo swoje i innych.

 

 1. Rodzic powinien posiadać środki ochrony osobistej: rękawiczki, maseczkę zakrywającą usta i nos.

 

 1. Aby wejść na teren przedszkola należy zadzwonić (dzwonek znajduje się po lewej strony drzwi).

 

 1. Dziecko, może być przyprowadzane/odbierane tylko przez rodziców lub upoważnione osoby

 

 1. Przy wejściu, dziecko będzie miało mierzoną temperaturę, w przypadku podwyższonej temperatury 370 C lub innych objawów chorobowych (kaszel, katar itp.)  dziecko nie zostanie  wpuszczone do przedszkola.

 

 1. Do korytarza wejściowego  może wejść tylko jeden rodzić z dzieckiem. Pozostali rodzice i dzieci czekają przed budynkiem przedszkola zachowując odległość 2 m od osób oczekujących  na wejście do przedszkola.

 

 1. Dziecko po przyjściu do przedszkola powinno umyć ręce zgodnie z instrukcją mycia rąk.

 

 1. Zabrania się rodzicom wchodzenia na salę zabaw.

 

 1. W ciągu komunikacyjnym Rodzic powinien zachować  wymaganą odległość 2 m. od innych osób.

 

 1. Należy przestrzegać zadeklarowanego czasu pobytu dziecka.

 

 

 

JAK PRZYGOTOWAĆ DZIECKO DO PRZEDSZKOLA ?

 

Rodzicu:

 • Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w przedszkolu, przekaż dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia.

 

 • Zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa  i ust podczas drogi do i z przedszkola.

 

 • Przyprowadź do przedszkola  dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.

 

 • Nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś  na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu  oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.

 

 • Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów  czy zabawek,  które mogą być źródłem bakterii i wirusów. Powiedz dziecku, że jego ulubione zabawki powinny zostać w domu.

 

 • Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny.  Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust. Nie podawać ręki na powitanie i  nie wkładać do ust zabawek, palców oraz przedmiotów.

 

 • Powiedz dziecku, że często należy  myć ręce ciepłą wodą  z mydłem, zgodnie z instrukcją przestrzegać etapów mycia rąk.

 

 • Przypomnij dziecku kiedy szczególnie należy myć ręce: po przyjściu do przedszkola/domu, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie  z  zabaw  na powietrzu, z placu zabaw.

 

 • Zwróć  dziecku uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania  czy kasłania. Pokaż dziecku w jaki sposób należy to robić.

 

 • Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować takie same zasady, bo dziecko uczy się  przez obserwację dobrego przykładu.

 

 • Powiedz dziecku o zachowanie bezpiecznej odległości od innych  dzieci i osób, zwłaszcza tych, które kichają, kaszlą, wytłumacz dlaczego należy tak postępować.

 

 • Wyjaśnij dziecku, dlaczego przed wejściem do przedszkola, będzie mu mierzona temperatura ciała.

 

Aktualizacja 08.06.2020 r 

 

PROCEDURA POBYTU DZIECKA

 W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 1 W MYŚLENICACH

W OKRESIE PANDEMII KORONAWIRUSA COVID-19

 

 

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997 r. poz. 844 ze zm.);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.   w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z  2003 Nr 6 poz. 69 z póź.zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 410);
 • Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii  ( Dz. U. z 2020 poz 673);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19; http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/780;
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19;  http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/781;
 • Wytyczne Ministerstwa Zdrowia, GIS i MEN dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-dla-przedszkoli;
 • Statut Przedszkola Samorządowego nr 1 w Myślenicach;

 

 

Cel procedury

 

Celem niniejszej procedury jest ustalenie sposobu postępowania w celu zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pobytu dzieci w Przedszkolu Samorządowym nr 1  w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19.

 

Zakres procedury

 

Niniejsza procedura dotyczy wszystkich dzieci, rodziców/prawnych opiekunów oraz pracowników Przedszkola Samorządowego nr 1  w Myślenicach przebywających na terenie przedszkola w trakcie trwania pandemii koronawirusa COVID-19.

 

Informacje ogólne

 1. Do przedszkola może uczęszczać tylko dziecko zdrowe bez objawów chorobowych.
 2. Dzieci z  objawami chorobowymi np. katar, kaszel, gorączka nie należy przyprowadzać do przedszkola.
 3. Dzieci z objawami infekcji wirusowej, chorób skórnych oraz objawów sugerujących chorobę zakaźną nie mogą uczęszczać do przedszkola.
 4. Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w przedszkolu, rodzic/prawny opiekun zobowiązany jest  do przekazania dyrektorowi istotnych informacji o stanie zdrowia dziecka.
 5. Przy wejściu do przedszkola, dziecko będzie miało mierzoną temperaturę. W przypadku podwyższonej temperatury 370 C lub innych objawów chorobowych (kaszel, katar itp.)  dziecko nie zostanie  wpuszczone do przedszkola.
 6. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych podczas pobytu dziecka w przedszkolu, nauczyciel  także może zmierzyć  temperaturę dziecku.
 7. Zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka, rodzic wyraża poprzez pisemne oświadczenie w Deklaracji uczęszczania dziecka do przedszkola.
 8. Temperaturę ciała dziecka należy mierzyć za pomocą termometru bezdotykowego.  

                  

Odpowiedzialność

 1. Odpowiedzialnym za wdrożeniem procedury i zapoznanie z nią rodziców/prawnych opiekunów oraz pracowników jest Dyrekcja przedszkola.
 2. Do przestrzegania postanowień niniejszej procedury zobowiązani są wszyscy rodzice/prawni opiekunowie dzieci uczęszczających do Przedszkola Samorządowego nr 1 oraz pracownicy.

 

Organizacja opieki w przedszkolu

 1. Jedna grupa dzieci, będzie przebywać w wyznaczonej i stałej sali, która przynajmniej raz na godzinę będzie wietrzona.
 2. Grupy dzieci nie będą stykać się ze sobą.
 3. Do grupy przyporządkowani, będą ci sami nauczyciele i opiekunowie.
 4. Nauczyciele i opiekunowie między sobą będą zachować dystans społeczny wynoszący minimalnie 1,5 m,
 5. Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 3 m kw.  na jedno dziecko i każdego opiekuna.
 6. Liczba dzieci w grupie uzależniona jest od metrażu sali. Przedszkole dysponuje  4 oddziałami (dwa oddziały jednak zostają wyłączone ze względu na to, że są  pomieszczeniami przejściowymi), funkcjonować będą dwie grupy:

Oddział   I 3- latki  -  8 miejsc

Oddział II  4-5-6 latki  -  8 miejsc

 1. Do przestrzeni tej nie wlicza się pomieszczenia lub pomieszczeń kuchni, zbiorowego żywienia, pomocniczych (ciągów komunikacji wewnętrznej, pomieszczeń porządkowych, magazynowych, higienicznosanitarnych, np. łazienek i ustępów). Nie należy sumować powierzchni sal dla dzieci i przeliczać łącznej jej powierzchni na limit miejsc Powierzchnię każdej sali wylicza się z uwzględnieniem mebli i innych sprzętów w niej się znajdujących.
 2. W sali zabaw, w której przebywać będą dzieci, nie będzie zabawek, przedmiotów, sprzętów, których nie można skutecznie dezynfekować (np. pluszowe zabawki, pacynki), a wykorzystywane przez dziecko w zabawie klocki, zabawki, przybory sportowe, będą odkładane do plastikowego kosza znajdującego się pod biurkiem  i dezynfekowane przed użyciem przez kolejne dziecko.
 3. Dzieci  nie powinny przynosić ze sobą do przedszkola żadnych niepotrzebnych przedmiotów i zabawek.
 4. Przy organizacji miejsca do  odpoczynku, należy zachować dystans miedzy leżakami, materacami.
 5. W pracę edukacyjno - opiekuńczą z dziećmi  nie mogą, być zaangażowane  osoby  powyżej 60 lat.
 6. Opieki na dziećmi nie mogą sprawować nauczyciele, pomoce nauczyciela z objawami chorobowymi: kaszel, gorączka itp.

 

Higiena i dezynfekcja

 1. Codzienne  prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączników.
 2. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji.
 3. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów tak, aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 4. Wywieszanie w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych plakatów z zasadami prawidłowego mycia rąk oraz instrukcji przy dozownikach z płynem do dezynfekcji.
 5. Bieżąca dezynfekcja toalet.
 6. Nauczyciele i pozostali pracownicy, będą zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos, a także fartuchy z długim rękawem (do użycia w razie konieczności np. przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka).

 

Higiena dzieci

 1. Nauczyciele zobowiązani są do prowadzenia działań profilaktycznych podczas pobytu dziecka w przedszkolu, w tym w szczególności:
 • wyjaśniać dzieciom jakie zasady obowiązują w przedszkolu i dlaczego zostały wprowadzone;
 • systematycznie przypominać  dzieciom obowiązujące w przedszkolu zasady bezpieczeństwa i higieny;
 • przypominać dzieciom etapy mycia rąk,  zgodnie z obowiązującą instrukcją oraz zorganizować pokaz mycia rąk i ich dezynfekcji;
 • zwracać uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce z użyciem ciepłej wody i mydła, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie  z  zajęć  na powietrzu, z placu zabaw;
 • wdrażać dzieci do stosowania ochrony podczas kichania i kaszlu, zasłaniania ust  i nosa;
 • wdrażać dzieci do unikania dotykania twarzy: oczu, nosa i ust oraz unikania wkładania przedmiotów, zabawek, placów do ust;
 • zachęcać dzieci do zachowania odpowiedniego dystansu pomiędzy sobą;
 • wszystkie podejmowane działania nauczyciele odnotowują w dzienniku zajęć.
 1. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do prowadzenia i przestrzegania zasad higieny i profilaktyki, w tym w szczególności:
 •  rodzice/prawni opiekunowie powinni zaopatrzyć dziecko, jeśli ukończyło 4 rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki. rodzice/prawni opiekunowie powinni zwracać  uwagę dziecku na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Sami także powinni je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu;
 • rodzice/prawni opiekunowie powinni przypominać dziecku podstawowe zasady higieny: niepodawanie ręki na powitanie, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, zasłanianie ust i nosa przy kichaniu, kaszlu;

 

Korzystanie z  jadalni

 1. Spożywanie posiłków powinno się odbywać  w osobnym pomieszczeniu – jadalni  w  małych grupach max 2 dzieci przy stoliku.
 2. Dziecko może korzystać z wody do picia tylko  pod nadzorem opiekuna.
 3. Stoliki, krzesła  w jadalni należy zdezynfekować po zjedzeniu posiłku przez każdą grupę.

 

Pobyt na powietrzu

 1. Zakazuje się wyjść grup na zewnątrz poza teren przedszkola, np. na spacer do parku.
 2. Dzieci mogą przebywać na świeżym powietrzu wyłącznie  na terenie przedszkola: plac zabaw.
 3. Należy zachować możliwie maksymalną odległość z uwzględnieniem zmianowości grup.
 4. Sprzęt na placu zabaw powinien być regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany. Jeśli nie ma takiej możliwości, należy zabezpieczyć go przed używaniem taśmą ostrzegawczą.

 

Zasady przyprowadzania i odbierania dziecka

 

 1. Dzieci do przedszkola, mogą być przyprowadzone/odbierane wyłącznie przez rodziców/prawnych opiekunów lub upoważnione, dorosłe osoby.
 2. Uchylony
 3.  Zawieszone zostają dotychczasowe upoważnienia odbioru dziecka.
 4. Jeśli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.
 5. Rodzice/opiekunowie muszą zabezpieczyć się w środki ochrony osobistej zarówno podczas przyprowadzania/odbierania dziecka z przedszkola, jak również przybywania w budynku przedszkola (maseczki zakrywające usta i nos,  rękawice ochronne).
 6. Po wejściu do przedszkola  rodzice muszą zdezynfekować ręce.
 7. Rodzic przyprowadza dziecko tylko do drzwi wejściowych (przedsionek) i  po zmierzeniu temperatury ciała dziecka przez pracownika przedszkola, przekazuje  dziecko pracownikowi przedszkola dyżurującemu przy drzwiach. Rodzice nie wchodzą na teren przedszkola, szczególnie  do wspólnej części.
 8. Wyznaczony pracownik po czynnościach samoobsługowych dziecka w szatni i łazience, zaprowadza dziecko do grupy.
 9. Dzieci  do przedszkola należy przyprowadzić zgodnie z zadeklarowanym czasem, najpóźniej  do godziny 9:00.
 10. Rodzice/prawni opiekunowie powinni zaopatrzyć dziecko, jeśli ukończyło 4 rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki. Dzieci od 4 roku życia przychodzą do przedszkola w maseczce, którą Rodzic zabiera ze sobą. W przedszkolu  dzieci nie muszą  zakładać maseczek.
 11. Przy odbieraniu dzieci, pracownik przedszkola wyda Rodzicowi dziecko już ubrane w drzwiach wejściowych. Rodzic zakłada dziecku maseczkę.
 12. W korytarzu wejściowym podczas przyprowadzania/odbioru  dzieci może przebywać tylko jeden rodzic. Pozostali rodzice oczekują przed budynkiem przedszkola  zachowując wymaganą odległość 2 metrów.
 13. Rodzice mogą poruszać się  w przedszkolu w wyznaczonym ciągu komunikacyjnym. Mają bezwzględny zakaz wchodzenia do sali zabaw.
 14. Osoby trzecie mogą w przedszkolu  przebywać tylko w uzasadnionych przypadkach przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności – osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe nie przejawiające objawów chorobowych.

 

 

Podejmowane działania w przypadku  wystąpienia u dziecka objawów choroby zakaźnej COVID-19

 

 1. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że dziecko jest chore i może zarażać inne dzieci, dyrektor ma prawo nie wpuścić go do placówki, a rodzica poprosić o zabranie dziecka do domu i skontaktowanie się z lekarzem.
 2. W przypadku zaobserwowania, wystąpienia  lub zgłoszenia przez dziecko niepokojących objawów, złego samopoczucia podczas pobytu dziecka  w przedszkolu należy odizolować dziecko od grupy, poinformować dyrektora oraz telefonicznie rodzica/prawnego opiekuna o stanie zdrowia dziecka i niezwłocznie poprosić, aby go odebrali.
 3. Dziecko z objawami chorobowymi należy  odizolować w odrębnym pomieszczeniu lub w wyznaczonym miejscu wyposażonym w środki ochrony osobistej (fartuch, maseczka, przyłbica, rękawiczki, płyn do dezynfekcji) z zapewnieniem minimum  2 m odległości od innych osób.
 4. Opiekę nad dzieckiem sprawuje wytypowany przez dyrektora pracownik przedszkola, który kontroluje stan zdrowia dziecka i sprawdza temperaturę dziecka.
 5. Jeżeli stan zdrowia dziecka pogarsza się, przed przybyciem jego rodzica/prawnego opiekuna Dyrektor przedszkola wzywa pogotowie ratunkowe i przekazuje informacje na temat stanu zdrowia dziecka.
 6. W przypadku stwierdzenia wystąpienia u dziecka choroby COVID - 19 lub jej podejrzenia rodzice/opiekunowie prawni dziecka zobowiązani są do poinformowania Dyrektora placówki o zachorowaniu dziecka, celem zapobiegania rozpowszechniania się choroby i podjęcia odpowiednich działań.
 7. Należy skontaktować się z Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną w Myślenicach o poradę lub konsultację w celu wdrożenia odpowiednich procedur.
 8. Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach przedszkola, w których przebywała osoba lub dziecko podejrzane o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pi odnoszących się do osób,  które miały kontakt z zakażonym.
 9. W przypadku, gdy dziecko zostało skierowane do szpitala z podejrzeniem koronawirusa, należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup dzieci. Dyrektor w porozumieniu z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym może podjąć decyzję o zamknięciu przedszkola w celu przeprowadzenia dezynfekcji pomieszczeń i przedmiotów.
 10. Obszar w którym poruszało się i przebywało  dziecko należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zdezynfekować powierzanie dotykowe: klamki, uchwyty, wyłączniki, przyciski itp.

 

 

Procedura ze  zmianami z dnia 13.05 2020 r i  08.06. 2020 r. obowiązuje od 11 maja 2020 r. do odwołania przez Dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 1 w Myślenicach.

 

Aktualizacja dnia 08.06.2020 r

  

 

Zarządzenie Nr 23/2019/2020

Dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 1 w Myślenicach

z dnia 06.05.2020 r

 

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Przedszkolu Samorządowym nr 1

w Myślenicach w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), § 4b pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410), § 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.

 

Zarządzam, co następuje:

§ 1

 1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Przedszkola Samorządowego nr 1 w Myślenicach w okresie od dnia 6 maja 2020  do dnia 10 maja 2020r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania Przedszkola Samorządowego nr 1 w Myślenicach są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

§ 2

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Przedszkola Samorządowego nr 1 w Myślenicach oraz na tablicy ogłoszeń Przedszkola Samorządowego nr 1 w Myślenicach.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

DYREKTOR

Przedszkola Samorządowego nr 1

mgr Elżbieta Cygal

 

  

 

Deklaracja  o uczęszczaniu dziecka

do Przedszkola Samorządowego nr 1 w Myślenicach

w okresie epidemii koronawirusa COVID – 19

 

 

INFORMACJA OGÓLNA:

 

Koronowirusy to wirusy, z których niektóre powodują choroby układu oddechowego u ludzi. Do zakażenia koronowirusem dochodzi drogą kropelkową oraz poprzez bezpośredni kontakt z chorą osobą. Wirus wylęga się od 2 do 12 dni (średnio 7 dni), u wielu pacjentów rozwija ciężkie zapalenie płuc.  Mając na uwadze zdrowie i dobro dzieci należy przyjąć, że najlepszym i najbezpieczniejszym rozwiązaniem dla dzieci, chroniącym przed zakażeniem, jest zapewnienie dzieciom opieki domowej.

Rodzice samodzielnie podejmują decyzje dotyczącą ich dzieci i świadomie decydują się posyłając dziecko do przedszkola, na  zagrożenie zakażeniem COVID-19.

 

 

Deklaruję  uczęszczanie córki/syna  ………………..………………………………………………

                                                                                                    (imię i nazwisko dziecka)

do  Przedszkola Samorządowego nr 1 w Myślenicach w okresie  epidemii spowodowanej  koronawirusem COVD – 19, tj.  od dnia  11 maja 2020 r.

 

 

DEKLAROWANY CZAS POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU:

 1. Godziny pobytu dziecka w przedszkolu: od ……………… do ……………………....
 2. Posiłki*: śniadanie, obiad, podwieczorek.

 

Zadeklarowanie pobytu dziecka  w przedszkolu wiąże się z poniesieniem kosztów (opłata za czesne i żywienie).

 

OŚWIADCZENIA  RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓW:

 

 1. Oświadczam, że od 11 maja 2020r, wykonuję obowiązki zawodowe na terenie zakładu pracy:

  

 ……………………………………………..                       ………………………………………….

(Czytelny podpis matki/prawnej opiekunki)                Czytelny podpis ojca/prawnego opiekuna)

 

 

 1. Oświadczam, że moje dziecko nie miało kontaktu z osobami przebywającymi na kwarantannie.

 

 1. Oświadczam, że moje dziecko nie miało kontaktu z osobami, które wróciły z zagranicy.

 

  *(wybrane podkreślić)

 

ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ:

 • Do przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola tylko osobiście - przez rodziców (brak takiej możliwości dla dziadków). Nie są akceptowane dotychczasowe upoważnienia.
 • Przekazaniu informacji o stanie zdrowia dziecka.
 • Przyprowadzania do przedszkola tylko zdrowego dziecka, bez objawów chorobowych.
 • Zaopatrzenia swojego dziecka, jeśli ukończyło 4 rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki.
 • Nie posyłania dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas cała rodzina musi pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 • Wyjaśnienia dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola żadnych przedmiotów oraz zabawek.
 • Regularnego przypominania dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.
 • Zwrócenia uwagi na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.
 • Przestrzegania obowiązujących w przedszkolu zasad sanitarnych:
 • zachowanie dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników przedszkola jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2 metry,
 • noszenie maseczki, zakrywającej nos i usta,
 • noszenie  rękawiczek ochronnych,
 • dezynfekowanie rąk po wejściu  do przedszkola,  

Natychmiastowego odbierania telefonów z przedszkola.

 

Wyrażam zgodę na dokonanie pomiaru temperatury ciała mojego dziecka, w przypadku wystąpienia u niego  niepokojących objawów chorobowych.

 

 

 

  ……………………………….………                                     …………………………………………

(Czytelny podpis matki/prawnej opiekunki)                           Czytelny podpis ojca/prawnego opiekuna)

 

 

 

 

 

Myślenice, dnia ………………………………………..

 

 Ostatnia aktualizacja: 2020-06-08