Przedszkole Samorządowe nr 1
Strona głowna  /  Grupa II Misie
Grupa II Misie

Witamy na stronie oddziału II

 

 

Nauczyciele: Małgorzata Jania,

                       Agnieszka Wyroba

Kontakt z dyrektorem: ps1myslenice@wp.pl

Grupowy adres e-mail: misieps1@onet.pl

 

 

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze dla dzieci 4 - letnich

STYCZEŃ 2021

 

1. JAKIE TO CIEKAWE! - (04.01. 2021 - 08.01.2021r.)

Cele ogólne:

- zachęcanie do uczestnictwa w zabawach z całą grupą,

- samodzielne prowadzenie doświadczeń,

- wykrywanie związków i zależności zachodzących między substancjami,

- rozwijanie logicznego myślenia,

- rozswijanie aktywności twórczej,

- kształtowanie percepcji wzrokowej i słuchowej,

- kształtowanie wyobraźni muzycznej,

- ćwiczenie sprawności manualnej,

- poznawanie właściwości różnych materiałów plastycznych,

- kształtowanie umiejętności dostrzegania prawidłowości w układach.

 

2. TROPY NA ŚNIEGU – (11.01.2021r. - 15.01.2021r.)

Cele ogólne:

- zapoznanie z porą roku (zimą),

- wzbogacenie zasobu słownictwa czynnego poprzez wprowadzenie i wyjaśnienie pojęć: lód, śnieg, czapy śniegowe, zadymka śnieżna, szron,

- a także określeń opisujących wygląd: błyszczący, skrzący, mieniący się,

- dostrzeganie piękna zimowego krajobrazu,

- poznanie właściwości śniegu i lodu,

- wdrażanie do przestrzegania zasad higieny  i bezpieczeństwa podczas zabaw śniegiem i na lodzie,

- prowadzenie obserwacji ukierunkowanej,

- zwrócenie uwagi na właściwe ubieranie się w zależności od pogody,

- uświadomienie dzieci, że ubiór ma wpływ na nasze zdrowie,

- rozwijanie wrażliwości estetycznej na zróżnicowanie odcieni bieli oraz fakturę,

- wdrażanie do sprzątania po zakończonej pracy.

 

3. PREZENTY DLA BABCI I DZIADKA – (18.01.2021r. - 22.01.2021r.)

Cele ogólne:

- wzmacnianie więzi rodzinnych,

- kształtowanie postawy szacunku dla osób starszych,

- doskonalenie umiejętności słuchania tekstów literackich,

- doskonalenie umiejętności wypowiadania się na dany temat,

- kultywowanie tradycji rodzinnych,

- rozwijanie ekspresji ruchowej (ilustrowanie ruchem treści piosenek),

- poznawanie tradycyjnych zabaw,

- doskonalenie umiejętności liczenia,

- ćwiczenie logicznego myślenia,

- nauka dekodowania informacji,

- wdrażanie do uważnego wykonywania zadań zgodnie z instrukcją,

- doskonalenie liczenia z wykorzystaniem liczebników porządkowych.

 

4. BAJKI, BAŚNIE I BAJECZKI – (25.01. 2021r.- 29.01.2021r.)

Cele ogólne:

- rozwijanie zainteresowań dzieci bajkami i baśniami,

- rozwijanie mowy i myślenia,

- rozwijanie kreatywności,

- rozwijanie umiejętności uważnego słuchania,

- rozwijanie umiejętności stosowania określeń: taki sam, różni się (jakąś cechą),

- rozwijanie wyobraźni dziecięcej, oraz inspirowanie ich do wyrażania treści w formie ekspresji ruchowej,

- rozwijanie umiejętności plastycznych,

- wdrażanie do uważnego słuchania utworów muzyki poważnej,

- poznanie działalności biblioteki,

- wdrażanie do zgodnego działania w grupie oraz cierpliwego czekania na swoją kolej.

 

 

 

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze dla dzieci 4 - letnich

GRUDZIEŃ 2020

 

I. „MIKOŁAJU, CZEKAMY!” (30.11. - 04.12.2020r.)

- poznanie postaci biskupa Mikołaja,

- zwrócenie uwagi na potrzeby, pragnienia nasze i innych oraz radość z otrzymywania i dawania prezentów,

- rozwijanie swobodnej ekspresji muzycznej, poznanie instrumentów- janczarów,

- nauka tworzenia kompozycji plastyczną techniką kolażu,

- aktywizowanie myślenia oraz rozwijanie pomysłowości,

- stwarzanie sytuacji sprzyjających obdarowywaniu innych,

- nauka konstruowania gry,

- ćwiczenie w liczeniu,

- kształtowanie odporności emocjonalnej.

 

II. KĄCIK ZABAWEK” (07.12. - 11.12.2020r.)

- skupianie uwagi na prezentowanych utworach literackich,

- prowokowanie do stawiania pytań i poszukiwania odpowiedzi,

- rozwijanie aktywności twórczej,

- rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego,

- rozbudzanie ciekawości poznawczej,

-  rozwijanie umiejętności określania położenia przedmiotów w przestrzeni,

- rozpoznawanie różnych stanów emocjonalnych,

- doskonalenie zachowania ładu i porządku,

- kształtowanie wyobraźni muzycznej i ruchowej,

- zapoznanie dzieci z przykładem muzyki fortepianowej.

 

III. „STROIMY CHOINKĘ” (14.12. - 18.12.2020r.)

- wzbogacanie wiedzy na temat tradycji bożonarodzeniowych,

- poznanie procesu wytwarzania bombek,

- rozbudzanie ciekawości poznawczej,

- nabywanie umiejętności formułowania pytań,

- próby samodzielnego rozwiązywania problemów,

- łączenie przyczyny ze skutkiem,

- próby samodzielnego wykonywania prostych doświadczeń i wnioskowania.

- wdrażanie do estetycznego wykonywania ozdób choinkowych, czynny udział w dekoracji sali.

 

IV. „IDĄ ŚWIĘTA” (21.12. - 24.12.2020r.)

- przybliżenie dzieciom tradycji świąt Bożego Narodzenia,

- rozwijanie analizy i syntezy słuchowej,

- wykonywanie różnymi technikami prac plastyczno-technicznych,

- stworzenie okazji wielozmysłowego poznawania otaczającego świata (dotyk, węch),

- doskonalenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów,

- integrowanie dzieci przez uczestnictwo w Wigilii przedszkolnej,

- budowanie świątecznego nastroju podczas wspólnego śpiewania kolęd i pastorałek.

 

V. „ŻEGNAMY STARY ROK – WITAMY NOWY”  (28.12. - 31.12.2020r.)

- uświadomienie, iż rok podzielony jest na cztery pory roku,

- rozpoznawanie charakterystycznych cech pór roku,

- wprowadzenie pojęcia : „kalendarz”,

- dostrzeganie przemienności dnia i nocy,

- wzbogacenie słownictwa dotyczącego czasu i zegarów,

- rozwijanie percepcji słuchowej,

- wnioskowanie o regularności w układach rytmicznych,

- rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego,

- nabywanie umiejętności współdziałania w zespołach,

- odzwierciedlenie zdobytej wiedzy w formie plastycznej.

 

 

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze dla dzieci 4 - letnich

LISTOPAD 2020

 

I TYDZIEŃ: KAP, KAP, KAP  (02.11. - 06.11.2020r.)

- rozbudzanie zainteresowania zjawiskami przyrody,

- doskonalenie umiejętności wyrażania wiedzy o otaczającym świecie,

- uczestniczenie w zabawach badawczych, 

- rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego,

- rozumienie konieczności ubierania się stosownie do pogody,

- ćwiczenia w rysowaniu po śladzie.

 

II TYDZIEŃ: MOJA DUŻA I MAŁA OJCZYZNA  (09.11. - 13.11.2020r.)

- rozwijanie poczucia przynależności narodowej,

- rozbudzanie zainteresowania Polską,

- zapoznanie z symbolami narodowymi: godło, barwy narodowe, hymn państwowy,

- poznanie barw ojczystego kraju,

- zapoznanie z herbem Warszawy – Syrenką.

- rozbudzanie zainteresowania miastem, w którym mieszkamy,

- przejawianie, w miarę swoich możliwości, zainteresowania wybranymi zabytkami

i dziełami sztuki oraz tradycjami i obrzędami ludowymi ze swojego regionu.

 

III TYDZIEŃ: PRZYGOTOWANIE ZWIERZĄT DO ZIMY (16.11. - 20.11.2020r.)

- rozwijanie wrażliwości na świat przyrody,

- wzbogacenie wiedzy na temat zwierząt żyjących w lesie i sposobów przygotowywania się do zimy przez wybrane zwierzęta,

- poznanie ptaków, które odlatują do ciepłych krajów na zimę,

- wdrażanie do posługiwania się nazwami zwierząt: lis, wiewiórka, niedźwiedź,

- ćwiczenia mięśni narządów mowy,

- rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej i słuchowej,

- kształtowanie umiejętności określania cech wielkościowych: mały, duży, większy, mniejszy,

- kształtowanie umiejętności liczenia w zakresie 5 i więcej.

 

IV TYDZIEŃ: IDĘ Z MISIEM DO PRZEDSZKOLA  (23.11. - 27.11.2020r.)

- wzbogacanie wiadomości na temat zwyczajów zwierząt,

- rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat,

- kształtowanie umiejętności pozytywnego postrzegania innych,

- doskonalenie umiejętności tworzenia kompozycji na półprzestrzeniach z papieru,

- odróżnianie błędnego liczenia od poprawnego,

- ustalanie równoliczności zbiorów,

- badanie zjawiska rozpuszczalności substancji,

- próby wyciągania trafnych wniosków na podstawie obserwacji i doświadczeń.

 

 

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze dla dzieci 4 - letnich

PAŹDZIERNIK 2020

 

 

1. WARZYWA – (05.10.2020. – 09.10.2020r).

Cele główne:

- wielozmysłowe zapoznanie z wybranymi warzywami (dotyk, węch, wzrok i smak)

- zachęcanie do zdrowego odżywiania i spożywania różnych warzyw,

- określanie cech wielkościowych (mały, duży, mniejszy, większy) i ilościowych (mało, dużo, więcej, mniej),

- zapoznanie ze sposobami wykonywania przetworów z warzyw,

- rozwijanie sprawności manualnych.

 

2. JESIENIĄ W PARKU - (12.10.2020. - 16.10.2020r.)

Cele główne:

- dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią,

- wzbogacanie słownictwa o nazwy drzew i ich owoców,

- rozpoznawanie wybranych gatunków drzew,

- rozumienie pojęć: wysoko – nisko,

- rozpoznawanie i nazywanie darów jesieni,

- kształcenie umiejętności odtwarzania i kontynuowania prostych rytmów.

 

 

3. TO JA - (19. 10. 2020 – 23.10.2020r.)

Cele główne:

- kształtowanie orientacji w  budowie własnego ciała,

- rozróżnianie prawej i lewej strony,

- rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego,

- stwarzanie sytuacji do swobodnego wypowiadania się i dzielenia doświadczeniami,

- odkrywanie właściwości zjawisk,

- rozwijanie zainteresowania sztuką,

- rozwijanie percepcji słuchowo – rytmicznej.

 

 

4. MOJA RODZINA I JA – (26.10. 2020 - 30.10.2020r.)

Cele główne:

- poznawanie nazw członków rodziny,

- określanie pokrewieństwa: babcia – dziadek, brat – siostra,

- rozwijanie chęci uczestniczenia w rozmowach,

- kształtowanie orientacji przestrzennej,

- rozwijanie umiejętności posługiwania się określeniami : w prawo, w lewo, w bok, do przodu, do tyłu, pod, nad,

- rozwijanie sprawności manualnych.

 

 

 

 

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze dla dzieci 4 - letnich

WRZESIEŃ 2020

 

 

1. WESOŁE PRZEDSZKOLE - (01.09.2020- 04.09.2020)

Cele główne:

- rozwijanie umiejętności uważnego słuchania,

- poznanie i utrwalenie znajomości własnych znaczków, odnajdywanie ich w łazience

i szatni,

- posługiwanie się określeniami położenia przedmiotów w przestrzeni,

- wdrażanie do zgodnej zabawy z innymi dziećmi.

 

2. ZASADY NASZEJ GRUPY - (07.09.2020- 11.09.2020)

Cele główne:

- przestrzeganie zasad panujących w grupie,

- odczuwanie przynależności do grupy przedszkolnej,

- zapoznanie dzieci z wartością: szacunek,

- przyswajanie i utrwalanie zasad kulturalnego zachowania się.

 

3. WITAMY PANIĄ JESIEŃ - (14.09.2020 – 18.09.2020)

Cele główne:

- zapoznanie dzieci z nową porą roku,

- dostrzeganie zmian zachodzących jesienią w przyrodzie,

- klasyfikowanie przedmiotów według określonych cech: wielkość, kolor, kształt.

 

4. DROGA DO PRZEDSZKOLA - (21.09.2020- 25.09.2020)

Cele główne:

- utrwalanie zasad bezpiecznego poruszania się po drodze,

- poznanie różnych środków transportu,

- poznawanie przepisów ruchu drogowego,

- zapoznanie z figurami geometrycznymi,

- słuchanie tekstów literackich i wypowiadanie się na ich temat.

 

5. OWOCOWY ZAWRÓT GŁOWY - (28. 09. 2020 – 02.10.2020)

Cele główne:

- poszerzenie wiadomości na temat owoców i zdrowego odżywiania,

- poznanie owoców krajowych i egzotycznych,

- zapoznanie ze sposobami wykonywania przetworów z owoców,

- kształtowanie umiejętności liczenia w zakresie 5,

- doskonalenie sprawności umysłowych: spostrzegania, zapamiętywania, klasyfikowania, porównywania,

- rozwijanie sprawności ruchowych.

 

 

ZAJĘCIA OTWARTE DLA RODZICÓW I DZIECI Z ODDZIAŁU II

     Serdecznie zapraszam chętnych Rodziców wraz z dzieckiem na zajęcia otwarte, które odbędą się 15 września 2020r. (wtorek) o godz. 16:10 w ogrodzie przedszkolnym. Bardzo proszę o zabranie ze sobą karimaty. Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną proszę, aby z dzieckiem przyszedł tylko jeden Rodzic. Bardzo dziękuję za wyrozumiałość.

 

Agnieszka Wyroba

 

 

Wyprawka przedszkolaka:   4 - latka

 • pantofle (podpisane),
 • piórnik "jamnik "
 • nożyczki
 • kredki bambino grube,
 • blok techniczny biały i kolorowy,
 • plastelina (firmy Astra),
 • papierowa teczka z gumką,
 • klej w sztyfcie 3x
 • strój gimnastyczny (w woreczku z materiału - podpisany),
 • kubek szczoteczka, pasta do zębów 2X
 • chusteczki higieniczne  w pudełku – duża paczka - 2x,
 • chusteczki nawilżające.

 

 


Ostatnia aktualizacja: 2021-01-22