To takie proste!
Przedszkole Samorządowe nr 1
Strona głowna  /  Kontakt
ZAPISY DO PRZEDSZKOLA
 

Harmonogram naboru dzieci do przedszkola
na rok szkolny 2019/2020

 

Do dnia 15 lutego 2019r. przyjmowane są deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolenego w roku szkolnym 2019/2020 - dotyczy dzieci uczęszczających do przedszkola.

 

Rekrutacja  na rok szkolny 2019/2020 prowadzona jest w formie elektronicznej:

 

 1. Od  01 do 30 marca 2019r. dostępne, będą elektroniczne Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola na stronie https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/myslenice. Wniosek należy wypełnić zgodnie ze wskazówkami systemu " Nabór Vulcan".
 2. Wygenerowany, wydrukowany i podpisany przez obojga rodziców Wniosek  wraz z załącznikami  (oświadczenia potwierdzające spełnienie kryteriów) należy złożyć  w wersji papierowej wyłącznie do przedszkola pierwszwgo wyboru  w terminie do 30 marca 2019r do godz. 15:00.

Załączniki do Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola (potwierdzające spełnienie kryteriów):

 • Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
 • Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, rodzeństwa kandydata,
 • Oświadczenie o samotnym wychowywaniu,
 • Dokument poświadczający objęcie kandydata pieczą zastępczą,
 • Oświadczenie o podleganiu kandydata obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego,
 • Zaświadczenie z MGOPS,
 • Zaświadczenie o zatrudnieniu obojga rodziców,
 • Oświadczenie  o uczęszczaniu  rodzeństwa kandydata do przedszkola,
 • Oświadczenie o czasie pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin.

3. Dnia 8 kwietnia 2019r. o godz. 1200 zostaną podane do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów.

4. Od  08 do 12 kwietnia 2019r. do godz. 12:00 Rodzice potwierdzają wolę przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

5. Dnia 15 kwietnia  2019r. Przedszkole podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

na rok szkolny 2019/2020

 

Lp.

Kryteria ustawowe

Wartość punktu

 1.  

Wielodzietność kandydata (3 i więcej dzieci)

100

 1.  

Niepełnosprawność kandydata

100

 1.  

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

100

 1.  

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

100

 1.  

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

100

 1.  

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

100

 1.  

Objęcie kandydata pieczą zastępczą (rodziny zastępcze)

100

Lp.

Kryteria Organu Prowadzącego

Wartość punktu

 1.  

Kandydat podlega obowiązkowi odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego

30

 1.  

Dwóch rodziców pracujących albo uczących się w systemie stacjonarnym

12

 1.  

Wskazania Miejsko Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej lub innych instytucji wspierających rodzinę

8

 1.  

Do przedszkola uczęszcza rodzeństwo kandydata

7

 1.  

Czas pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie.

3

 

W ciągu roku szkolnego dzieci przyjmowane są tylko w przypadku wolnych miejsc.

 

Do oddziału integracyjnego przyjmowane są dzieci  posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjlanego

z następujacymi zburzeniami:

 • niepełnosprawnie intelektualnie  w stopniu lekkim,
 • niepełnosprawne ruchowo (bez konieczności używania wózków), w tym z afazją,
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
 • z zaburzeniami rozwojowymi,
 • niedowidzące
 • niedosłyszace.
RADY DLA RODZICÓW
 
JAK PRZYGOTOWAĆ DZIECKO DO PRZEDSZKOLA?
 • Odwiedzaj z dzieckiem możliwie często przedszkole.
 • Umożliwiaj dziecku pobyt w grupie znajomych rówieśników.
 • Stwarzaj jak najwięcej okazji do spotkań dziecka z osobami nie należacymi do rodziny.
 • Ustal dziecku regularny tryb zycia i rytm dnia.
 • Ucz dziecko samodzielności w ubieraniu, jedzeniu, zaspakajania potrzeb fizjologicznych, korzystaniu z przyborów.
 • Przygotowuj dziecko do podejmowania róznorodnych zadań, związanych z pobytem w grupie rówieśniczej, samodzielnego    pokonywania trudności.
 • Wspólnie z dzieckiem dokonaj zakupu rzeczy, które będą mu potrzebne w przedszkolu.
PIERWSZE DNI W PRZEDSZKOLU - ADAPTACJA
 • Przyjmij postawę akceptujacą fakt rozstania z dzieckiem w przedszkolu.
 • Nie przeciagaj momentu rozstania.
 • Pozostaj z dzieckiem w grupie w razie potrzeby.
 • Stopniowo wydłużaj czas pobytu dziecka w przedszkolu. 

 
Rekrutacja

Przedszkole Samorządowe nr 1


3 Maja 98
32-400 Myślenice

12 272 06 73
ps1myslenice@wp.pl
Formularz kontaktowy
Imię i Nazwisko
Adres e-mail
Treść